Connect with us
Publicitate

Actualitate

CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Mucenic Platon

Publicat

Sfântul Platon era din părţile Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu Sfântul Mucenic Antioh, născut din părinţi creştini şi crescut în bună credinţă. Încă neajungând la vârsta desăvârşită, s-a arătat desăvârşit în faptele cele bune, căci era bărbat înţelept, deşi era tânăr cu anii, dar cu înţelepciunea era bătrân. El a propovăduit cu îndrăzneală pe Hristos, Preaveşnicul Dumnezeu şi îi învăţa pe oameni să cunoască adevărul şi să se întoarcă de la înşelăciunea idolească la Dumnezeu. Pentru aceea a fost prins de necredincioşi şi dus la judecată înaintea ighemonului Agripin. Agripin era atunci în capiştea lui Die şi acolo a şezut să judece pe mărturisitorul lui Hristos, spre care căutând a zis: „Toată lumea se veseleşte de zeii săi, dar tu, rătăcitule, pentru ce fugi de dânşii?”. Sfântul a zis: „Voi aţi rătăcit, lăsând pe Dumnezeul Care a făcut cerul şi pământul şi toată podoaba lor şi vă închinaţi pietrei şi lemnului celui putred, lucrului făcut de mâini omeneşti”. Agripin a zis: „Tinereţile tale te fac îndrăzneţ şi fără de rânduială. Spune-mi dar numele tău, cum te cheamă şi din ce cetate eşti!”. Sfântul a răspuns: „Sunt creştin!”. Iar ighemonul a zis: „Spune-mi numele tău, care ţi-e dat de la părinţi şi nu-mi spune că eşti creştin; căci împăratul a poruncit ca nimeni din oameni să nu îndrăznească a se numi creştin!”. Sfântul a zis: „Părinţii m-au numit Platon şi sunt rob al lui Hristos din pântecele mamei mele şi cetăţean al acestei cetăţi. Iar acum, pentru bună credinţă, stau la judecata cea nedreaptă, aşteptând nevinovata moarte pe care o dobândesc cu osârdie pentru Domnul meu. Deci, fă ceea ce voieşti”. Ighemonul a zis: „Nu ţi se cuvine ţie, Platone, a învăţa pentru Cel răstignit şi nici numele Lui a-L avea în mintea ta; pentru că stăpânirea împărătească porunceşte ca cei ce-L mărturisesc pe El, să fie omorâţi; iar cei ce se leapădă de Dânsul, cu mari daruri să se cinstească. Pentru aceasta te sfătuiesc să te supui legii împărăteşti şi vei afla folosul, scăpând de moarte”. Iar Sfântul Platon a răspuns: „Eu mă supun Împăratului meu, Căruia Îi şi ostăşesc şi aleg moartea aceasta vremelnică cu dragoste, ca să fiu moştenitor al Împărăţiei celei veşnice”. Ighemonul a zis: „Socoteşte, Platone, ce-ţi este mai de folos: a fi viu sau a muri?”. Platon a răspuns: „Poartă grijă Domnul de cele ce-mi sunt de folos”. Ighemonul a zis iarăşi: „Nu ştii aşezămintele împărăteşti cele neschimbate, care poruncesc creştinilor ca, ori să aducă jertfă idolilor, ori să fie omorâţi? Deci cum îndrăzneşti a nesocoti acele aşezăminte împărăteşti şi a răzvrăti pe cei ce te ascultă pe tine?”. Sfântul a răspuns: „Eu ştiu aşezămintele Dumnezeului meu şi fac precum poruncesc sfintele şi de viaţă făcătoarele Lui porunci, care ne spun că se cuvine a lepăda jertfele idoleşti şi a sluji adevăratului Dumnezeu. Deci, eu Lui Îi slujesc şi de idolii voştri nu bag seamă. Iar tu, după porunca împăratului, chinuieşte-mă precum voieşti; pentru că la voi nu este nou lucrul acesta de a chinui pe creştini, pentru credinţa în Hristos”. Iar ighemonul Agripin, având fire de fiară şi auzind pe sfântul că nu se supune poruncii lor celei fără de Dumnezeu şi cum că grăieşte împotrivă, s-a aprins asupra lui cu mânie fără de măsură şi îndată a poruncit să-l întindă gol pe pământ şi a pus doisprezece ostaşi ca să se schimbe şi să bată pe rând pe sfântul. Deci a fost bătut fără milă peste tot trupul, încât foarte s-au ostenit ostaşii, iar bunul pătimitor nu a ostenit, răbdând şi mărturisind numele Domnului său Iisus Hristos. Apoi, încetând ostaşii de a-l mai bate, ighemonul a început a grăi către dânsul, zicând: „Eu, Platone, te sfătuiesc prieteneşte să te abaţi de la moarte spre viaţă”. Mucenicul a răspuns: „Bine mă înveţi, Agripine, ca să mă abat de la moarte spre viaţă, căci fug de moartea cea veşnică şi caut viaţa cea fără de moarte”. Iar Agripin a zis către sfântul cu mânie: „Spune-mi, ticălosule, câte morţi sunt?”. Sfântul a răspuns: „Două morţi sunt: una vremelnică şi alta veşnică. Asemenea şi vieţi sunt două: una de puţină vreme, iar altă fără de sfârşit”. Agripin a zis: „Lasă basmele tale şi te închină idolilor, ca să te izbăvească de chinul cel cumplit”. Sfântul a răspuns: „Nici focul, nici rănile, nici mânia fiarelor, nici tăierea mădularelor nu mă vor despărţi pe mine de Dumnezeul cel viu; pentru că nu iubesc veacul acesta de acum, ci pe Hristosul meu, Care pentru mine a murit şi a înviat”. După aceasta ighemonul a poruncit să ducă pe Sfântul Platon în temniţă; iar în urmă mergea poporul, care privise la pătimirea sfântului ca la oarecare privelişte, căci era în popor mulţime de creştini. Mucenicul lui Hristos, Platon cel tare şi cu sufletul viteaz, apropiindu-se de temniţă, s-a întors către popor şi, rugându-l să facă tăcere, a început a grăi cu mare glas, zicând: „Bărbaţi, care iubiţi adevărul, cunoaşteţi că nu pentru altă vină am intrat eu în nevoinţa acestei pătimiri, ci pentru Dumnezeu, Care a zidit cerul şi pământul şi toate cele ce sunt într-însele. Rogu-vă pe voi, care sunteţi ai lui Hristos, să nu vă tulburaţi de cele ce se fac, pentru că multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acestea Domnul îi va izbăvi pe dânşii. Veniţi dar să alergăm împreună toţi către limanul cel neînviforat şi către Piatra de care grăieşte marele apostol, zicând: Iar Piatră era Hristos. Apoi să nu slăbim întru nevoile pe care le răbdăm pentru bună credinţă, ştiind că nu sunt vrednice pătimirile veacului de acum pe lângă slava ce are să se arate întru noi”. Acestea zicând mucenicul, a intrat în temniţă şi plecându-şi genunchii la pământ se ruga către Dumnezeu, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, Ziditorule şi mai înainte purtătorule de grijă al tuturor, Cel ce dai robilor Tăi răbdare şi biruinţă, dă-mi şi mie smeritului şi nevrednicului robului Tău ca, până la sfârşit, să rabd bine pentru numele Tău cel sfânt; şi trimite pe îngerul Tău ca să mă izbăvească de înşelătorul Agripin, şarpele cu totul înrăutăţit, ca să cunoască toţi că nu sunt dumnezei aceia pe care îi zidesc mâinile omeneşti; ci, Tu singur eşti Dumnezeu, îndelung răbdător, mult milostiv şi preamărit în veci. Amin”. Trecând şapte zile, iarăşi a şezut chinuitorul la judecată în capiştea lui Die şi a poruncit să aducă înaintea sa pe mucenic, punând înaintea lui diferite unelte de chinuri: căldări de aramă, papuci cu piroane, paturi de fier, ţepi ascuţite, unghii de fier, roţi şi multe altele, nădăjduind că prin acelea va înfricoşa pe ostaşul lui Hristos. Apoi a început a grăi către dânsul, zicând: „O, iubitule Platon, eu văzând tinereţile tale, ştiind neamul cel bun al părinţilor şi cruţând frumuseţea trupului, te sfătuiesc, mai înainte de a începe iarăşi a te chinui, să primeşti a jertfi zeilor noştri şi să fii una cu noi. Apoi, ştiind bine această că nimeni din cei ce se împotrivesc mie, nu rămân vii; precum şi dimpotrivă, nimeni din cei ce se pleacă mie nu sunt lipsiţi de cinstea şi darurile cele făgăduite de mine. O, frumosule Platon, ascultă-mă că pe un părinte care te sfătuieşte bine; am o fiică a fratelui meu pe care o voi da ţie de soţie cu multă bogăţie şi te voi numi fiu al meu”. Fericitul Platon, zâmbind, a zis: „Mişelule şi urâtule de oameni, fiu al diavolului şi sluga satanei! Dacă aş fi voit să mă împărtăşesc de dulceţi lumeşti şi să-mi iau femeie, apoi n-aş fi aflat alta mai bună decât fiica fratelui tău? Cu adevărat aş fi avut slujnice mai bune decât dânsa. Oare cum s-o iau pe dânsa, când lăsând lumea mă unesc cu Hristos?”. Atunci chinuitorul, umplându-se de mânie, a poruncit să pună pe sfântul gol pe patul cel de aramă, iar dedesubtul patului să pună mulţime de cărbuni şi să-i aprindă, turnând peste foc untdelemn, ceară şi smoală şi aşa să ardă trupul sfântului mucenic; iar deasupra să-l bată cu toiege subţiri pentru că din bătaie şi din arderea focului să simtă durerea mai cumplit. Astfel fiind chinuit, după multă vreme Agripin a zis: „Ticălosule, miluieşte-te pe tine însuţi şi dacă nu vrei să te închini zeilor, apoi zi măcar cuvintele acestea: Mare este zeul Apolon şi îndată voi înceta a te chinui şi te vei duce cu pace la casa ta”. Sfântul a răspuns: „Să nu-mi fie mie această a-mi milui trupul şi a pregăti sufletul pentru focul gheenei”. Petrecând Platon trei ceasuri într-acel chin, au pogorât patul şi au aflat trupul lui întreg şi sănătos, neavând nici urmă de răni din arderea focului, ci ca şi cum ar fi ieşit din baie; ba încă şi o bună mireasmă ieşea din trupul lui, încât toţi cei ce stăteau acolo se minunau şi ziceau: „Cu adevărat mare este Dumnezeul creştinilor”. Iar ighemonul a zis către sfântul: „Dacă nu vrei să aduci jertfă zeilor noştri, apoi măcar leapădă-te de Hristosul tău şi te voi elibera îndată”. Sfântul a răspuns: „O, nebunule şi fără de minte, ce vorbeşti? Să mă lepăd de Mântuitorul meu? Oare vrei să fiu asemenea ţie, păgânule? Dar nu ţi-e de-ajuns pierzarea ta? Către această vrei să aduci şi pe alţii care sunt număraţi în rândul ostaşilor lui Hristos? Depărtează-te de mine, lucrătorule al fărădelegii, căci cred în Dumnezeul meu că nu mă va lăsa să cad în cursa ta”. Agripin s-a sculat de pe scaunul său şi a început să-l chinuie singur pe sfântul. Căci, arzând un fier rotund, l-a pus sub subţiorul lui, apoi a pus pe pieptul mucenicului două bucăţi de fier arse foarte mult şi a ieşit fum din nările lui, încât ajungea puterea focului până la cele dinlăuntrul lui; şi mulţi socoteau că sfântul acum a murit. După puţin sfântul a zis chinuitorului: „Puţine sunt muncile tale, o, băutorule de sânge şi cumplitule câine!”. Apoi, ridicându-şi ochii în sus, a zis: „Spatele meu l-am dat spre răni şi fălcile mele spre pălmuire, iar faţa mea n-am întors-o de la ruşinea scuipărilor. Nu mă lăsa pe mine, Doamne, că necazul este aproape, ca să nu zică paginii: unde este Dumnezeul lui? Dă-mi mie, robului Tău, o, Iisuse Hristoase ca, scăpând desăvârşit de chinurile potrivnicului, să stau cu îndrăzneală înaintea înfricoşatei Tale judecăţi, săvârşind această nevoinţă frumoasă, că Ţie se cuvine slava în tot locul stăpânirii Tale, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor”. Zicând „amin”, s-a cutremurat capiştea şi toţi s-au temut; însă cei vârtoşi la cerbice n-au vrut să cunoască puterea lui Dumnezeu. Prigonitorul a poruncit apoi să jupoaie pe sfânt şi să facă din pielea lui curele. Sfântul rupând o curea care atârna din trupul său a aruncat-o în faţa lui Agripin, zicând: „Om fără de omenie şi mai cumplit decât toate fiarele, de ce nu vrei să cunoşti pe Dumnezeu Care ne-a zidit pe noi după chipul Său? Cum nu miluieşti trupul acesta cu care eşti şi tu îmbrăcat; ci te bucuri, văzând zdrobirea mădularelor mele? Chinuieşte-mă mai cumplit ca să se arate tuturor neomenia ta şi răbdarea mea, căci eu toate acestea le rabd cu mulţumire pentru Hristosul meu. Astfel, cu darul Lui să aflu odihna în veacul ce va să fie”. Agripin a zis către dânsul: „Pentru ce eşti fără de minte şi nu-ţi miluieşti trupul tău şi nu bagi de seamă că cele dinăuntru ale tale ies printre coaste şi încă nu încetezi a huli pe zei şi pe mine a mă întărâta spre mânie?”. După aceasta, a poruncit să-l spânzure pe sfântul de lemn, apoi să bată trupul lui cel despuiat până când va cădea carnea care mai rămăsese pe oase şi se va vărsa tot sângele lui; iar faţa lui cea sfântă a jupuit-o cu unghii de fier, încât nu era nici urmă de chip omenesc, ci numai oase goale. Însă limbă o avea slobodă şi blestema cu dânsa cruzimea chinuitorului, pe idoli şi pe închinătorii la idoli. Prigonitorul a zis: „O, Platone, de n-ai fi fost tu aşa de împietrit şi neînduplecat, ai fi fost ca şi Platon cel preaînţelept, mai marele filosofilor, care a scris dogmele dumnezeieşti”. Sfântul a răspuns: „Măcar că sunt de un nume cu Platon, însă nu şi la obicei, pentru că numele nu poate să-i unească pe aceia pe care îi despart obiceiurile. Pentru aceasta nici eu nu sunt asemenea lui Platon, nici Platon mie, decât numai singur numele; pentru că eu învăţ filosofia aceea care este a lui Hristos, iar acela a fost învăţător al filosofiei, ce este socotită nebunie înaintea lui Dumnezeu; căci scris este: Voi pierde înţelepciunea înţelepţilor şi înţelegerea înţelegătorilor o voi lepăda. Dogmele scrise de Platon, pe care tu le numeşti dumnezeieşti, sunt basme mincinoase şi cuvinte cu meşteşug, care răzvrătesc minţile celor fără de răutate”. Apoi, încetând sfântul a mai vorbi, a tăcut şi Agripin, că nu ştia ce să mai zică împotriva lui şi ce să mai facă cu dânsul şi se miră de răbdarea lui cea mare şi de răspunsul cel cu îndrăzneală. Deci a poruncit să-l ducă în temniţă şi să nu lase pe nimeni din cunoscuţii lui să meargă la dânsul. Însă, ca să nu moară, a poruncit să-i dea pe toată ziua puţină pâine şi apă, neştiind ticălosul că nu numai cu pâine va fi omul viu, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Însă, mucenicul lui Hristos nu primea nimic din mâinile păgânului. Deci a petrecut fără mâncare şi fără apă optsprezece zile, ca să se împlinească întru dânsul Sfânta Scriptură, care zice: Dreptul prin credinţă va fi viu. Căci el nădăjduind spre Acela Care a hrănit pe Daniil în groapă în mijlocul leilor, Acela, zicea el, îl va hrăni în temniţă cu hrană nepieritoare. Văzând străjerii că nu primeşte nici pâine nici apă, i-au zis: „Mănâncă, omule, şi bea ca să nu mori, căci vom intra noi în nevoinţă pentru tine”. Iar fericitul a răspuns: „Să nu vi se pară, fraţilor, că dacă nu voi primi mâncarea voastră, voi muri; pentru că voi vă hrăniţi cu pâine, iar eu mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veci. Pe voi vă satură cărnurile, iar pe mine mă satură sfintele rugăciuni. Pe voi vă veseleşte vinul, iar pe mine mă veseleşte Hristos, viaţa cea adevărată”. După zilele acelea, văzând ighemonul Agripin că nu poate cu nimic să întoarcă pe Platon de la Hristos, l-a judecat spre tăiere cu sabia. Deci scoţându-l afară din cetate, sfântul cerând vreme de rugăciune, şi-a ridicat mâinile la cer şi a zis: „Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, căci cu numele Tău cel sfânt m-ai apărat pe mine robul Tău de vicleşugul vrăjmaşului şi mi-ai dat darul ca să săvârşesc bine alegerea nevoinţei pe care am răbdat-o pentru Tine; şi acum Te rog primeşte în pace sufletul meu, că binecuvântat eşti în veci”. Apoi, plecându-şi sfântul său cap, a zis către ostaşul care voia să-l taie: „Fă, prietene, ceea ce-ţi este poruncit!”. Astfel s-a nevoit Sfântul Mucenic Platon în anul 303 şi a murit pentru Hristos pentru ca să vieţuiască şi să împărăţească cu El în veci.

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Eveniment

Crescătorii din sectorul suin şi avicol ar putea primi ajutoare de stat de peste 56 milioane de euro

Publicat

Crescătorii din sectorul suin şi avicol ar putea primi ajutoare de stat de peste 56 milioane de euro pentru susţinerea activităţii desfăşurate în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, combustibil şi alte costuri în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unui proiect de Ordonanţă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

“MADR a postat în transparenţă decizională un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Valoarea totală maximă estimată a schemei de ajutor de stat este de 126.694.400 lei, echivalentul sumei de 25,6 milioane euro pentru sectorul suin şi 151.934.300 lei, echivalentul sumei de 30,7 milioane euro pentru sectorul avicol. Cuantumul propus pentru ajutorul de stat este de 100 euro/UVM, echivalent în lei”, se arată într-un comunicat al MADR.

Coeficienţii de conversie sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018, respectiv: 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru suine de reproducţie, respectiv scroafe şi scrofiţe, 0,007 UVM pentru pui de carne şi pui eclozionaţi, 0,03 pentru pui de curcă şi pui eclozionaţi de curcă, precum şi 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire şi găini ouătoare, tineret de reproducţie şi găini rase grele.

Măsura are la bază prevederile pct. 62 din Comunicarea Comisiei Europene de modificare a Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precizează sursa citată.

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar va fi valabilă până la data de 30 iunie 2024.

Beneficiari ai schemei pot fi crescători de suine şi de păsări, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum şi societăţi agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.

Sunt estimaţi 250 beneficiari cu 260.000 UVM capacitate de producţie sector suine şi 310 beneficiari cu 310.000 UVM capacitate de producţie sector avicol.

Pentru fi eligibili aceştia trebuie să deţină exploataţie/exploataţii autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat; să fi desfăşurat activitate de creştere şi/sau reproducţie a suinelor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploataţii autorizate sanitar – veterinar cu un număr minim de animale echivalent unui ciclu de producţie per capacitatea exploataţiei, pentru porc gras şi/sau cu un efectiv mediu de minimum 30% din capacitatea exploataţiei, pentru fermele de reproducţie; să fi desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploataţii autorizate sanitar – veterinar, pentru cel puţin o serie de pui de carne/pui de curcă/pui eclozionaţi de găină/pui eclozionaţi de curcă şi /sau cu un efectiv mediu de minimum 30% din capacitatea exploataţiei, pentru fermele de găini ouătoare (tineret şi adulte) / pentru fermele de reproducţie (tineret şi adulte).

Valoarea totală a ajutorului de stat care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.

Cursul de schimb valutar euro/lei este cel comunicat de Banca Naţională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.
Fondurile provin de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024. AGERPRES

Citeste mai mult

Eveniment

Sindicatul EUROPOL: Începem protestele în MAI! Polițiștii și militarii nu sunt un electorat bun

Publicat

Concluziile întâlnirii cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu sunt reprezentate de următoarele chestiuni pe care le-am extras din cele 2 ore de discuție:

–       Ministerul Afacerilor Interne a inclus în proiectul de buget toate restanțele salariale pe care le înregistrăm (Legea 153/2017, norma de hrană, norma de echipament, celelalte drepturi suspendate, înghețate, plafonate etc.);

–       Predoiu susține, la nivel declarativ, o modificare prin OUG pentru acoperirea decontării serviciilor turistice pentru noiembrie-decembrie 2023;

–       probleme punctuale ridicate de organizațiile sindicale reprezentative, scrie Sindicatul Europol.

Reprezentanții Sindicatului EUROPOL au perceput discuțiile ca fiind o descărcare de responsabilitate a viceprim- ministrului Cătălin Predoiu, prin care se va invoca eterna mișcare de scenă „eu am vrut, dar nu au vrut ceilalți”.  Simpla includere în proiectul de buget a restanțelor nu reprezintă nici pe departe o garanție a respectării promisiunilor. De altfel, e important să nu uităm că noi suntem mințiți de la instalarea noului Guvern. La momentul preluării mandatului, atât Predoiu, cât și Ciolacu au promis că vor onora promisiunea de a aplica integral Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, lucru care nu s-a întâmplat.

În continuare, Predoiu a sugerat să mai organizeze o întâlnire săptămâna ce urmează, pentru a exista un dialog instituțional și la nivelul Guvernului, care însă, din perspectiva noastră înseamnă doar o metodă de a mai trage de timp, de a ne apropia mai mult de sfârșitul anului, pentru a ajunge în fața faptului împlinit, când va apărea Ordonanța de urgență „trenuleț”, care va menține înghețate salariile.

În consecință, luni, 11 dec 2023, după consultări aplicate cu colegii noștri din stradă, vom prezenta calendarul protestelor. În egală măsură, așteptăm ca polițiștii să fie conștienți că nu se va acorda niciun procent din restanțe fără o reacție adecvată. Nu avem cum să luptăm pentru drepturile noastre, dacă vom continua să facem compromisuri în favoarea instituției și dacă ne vom complace în situația în care suntem. De asemenea, având în vedere că anul 2024 este an electoral, nu mai există nicio premisă de intervenții legislative care să vizeze drepturi salariale.

Așadar, stimați colegi, a venit momentul să reacționăm, să fim vizibili și să arătăm ce se va întâmpla dacă vom refuza să mai ținem locul pentru alți 3-4 polițiști care lipsesc din organigramele unităților. Lă bătaia de joc a Guvernului, putem doar reacționa cu aceeași monedă.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Citeste mai mult

Educație

FOTO: „Festivalul reușitei școlare” sau povestea unui proiect de succes marca Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Publicat

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a implementat proiectul POCU cu titlul  ”Educație, egalitate, nediscriminare, normalitate” (E2N2), cod SMIS 153321, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Apel POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC cu valoarea de 3808186,50 lei, în perioada 15 septembrie 2022-31 decembrie 2023.

Obiectivul general a fost reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala în ZUM (zonă urbană marginalizată), prin dezvoltarea personală, dezvoltarea competențelor cognitive și culturale, cultivarea de valori și atitudini pentru creșterea performanțelor școlare, prin organizarea de activități de învățare formale și nonformale pentru 100 de elevi și 100 de părinți din teritoriul SDL (ZUM 1, ZUM 2 si ZUF) din municipiul Botoșani, complementare activităților didactice, pe o perioadă de 16 luni.

În data de 8 decembrie 2023 a fost organizat ”Festivalul reușitei școlare”, la care au participat aproximativ 250 de persoane. În perioada ianuarie-decembrie 2023, 100 de copii au participat la două cursuri aptitudinale dintre cele zece oferite în cadrul proiectului, respectiv: arte plastice, actorie, dans modern, canto muzică ușoară sau populară, acordeon, jurnalism și comunicare, gastronomie, tenis sau fotbal, fiind selectați pe baza profilului aptitudinal. La finalul cursurilor au fost organizate 10 evenimente de prezentare a rezultatelor, intitulate ”Talent show”. În timpul verii, elevii împreună cu experții implementare, au participat la o tabără școlară organizată la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, vizitând locuri frumoase și participând la activități specifice, culturale, artistice, sportive și de recreere.

În cadrul evenimentului intitulat sugestiv ”Festivalul reușitei școlare”, toți elevii au fost premiați, în prezența părinților și a profesorilor. Elevii au primit într-o mapă: diploma de participare la proiect, albumul personalizat cu fotografii de la activitățile proiectului, carnețel, pix, memory-stick.

Povestea proiectului a fost re-creată interactiv, împreună cu participanții la festival și mii de fotografii au fost expuse în cadrul unor filme de prezentare a activităților grupului țintă.

Micii jurnaliști au realizat un interviu maraton și au promovat ziarul copiilor Noi+E2N2, care conține o multitudine de articole, pe care vă invităm să le parcurgeți la adresa https://noie2n2.ro/.

Elevii au reușit să se remarce și au oferit spectatorilor – elevi, părinți, profesori, adevărate momente de bucurie, munca lor fiind încununată de succes și de aplauze binemeritate.

La Conferința de închidere a proiectului au participat reprezentanții beneficiarului – Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, respectiv echipa de conducere: Inspector școlar general, prof. Bogdan Gheorghe Suruciuc, Inspector școlar general adjunct, prof. Cristina Maria Bălăucă și Inspector școlar general adjunct, prof. Ciprian Manolache, precum și Inspectorul pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prof. Gina Florentina Zală.

Am fost onorați de prezența oficilităților județului: Deputat, prof. Costel Șoptică, Prefectul județului Botoșani, ec. Sorin Cornilă, Primarul municipiului Botoșani, Cosmin-Ionuț Andrei.

Le  mulțumim pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului, Directorilor și Directorilor adjuncți ai unităților de învățământ în care învață copiii din grupul țintă, respectiv: Școala Gimnazială ”Elena Rareș”, Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială Nr. 11, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială Nr. 12, Școala Gimnazială Nr. 2 și Liceul de artă ”Ștefan Luchian”, menționate în ordinea descrescătoare a numărului de elevi participanți la proiect.

Au răspuns invitației noastre parteneri din proiect: Director Tridex Sport Arena- ec. Marius-Claudiu Niculăeș, Director Restaurant Rapsodia – Ioana Balan, Director Botoșani24 – prof. Tudor Cărare, Director BotoșaniAzi – Ionuț Iosub, precum și profesori care au suținut cursuri aptitudinale. Două dintre firmele colaboratoare s-au angajat să asigure sustenabilitatea proiectului pentru următoarele șase luni și astfel, câțiva copii au șansa să continue gratuit cursurile de tenis, fotbal și jurnalism, până la finalul anului școlar, în iunie anul viitor.

Conferința de închidere a proiectului a constituit și prilejul analizei rezultatelor obținute și de conturare a unor idei pentru proiectele viitoare, având în vedere concluziile exprimate de participanți.

Proiectul și-a atins astfel obiectivul de a valoriza potențialului intelectual, cultural și artistic al elevilor, orientarea și consilierea lor pentru integrare socio-profesională, conștientizarea emoțiilor, problemelor și riscurilor, precum și a stereotipurilor și prejudecăților care le sunt asociate, astfel încât toate aceste riscuri să se diminueze, să crească imaginea și stima de sine, precum și gradul de interacțiune și de toleranță interetnică, pentru promovarea interculturalității și diversității, având în permanență sprijinul profesorilor și a întregii echipe de implementare, cărora le mulțumim.

Ne bucurăm că ”Educația și normalitatea sunt la putere!”


Citeste mai mult

Eveniment

Ministrul Educației: Anul viitor este posibilă o majorare cu 20% a salariilor din învăţământ, care se va realiza în etape

Publicat

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, că anul viitor este posibilă o majorare cu 20% a salariilor din învăţământ, care se va realiza în etape, ceea ce va conduce la venituri mai mari cu peste 50% faţă de luna iunie a anului curent.

“Am avut anul acesta o creştere medie de 30%. Există ordonanţa din vară care vorbea de o creştere de 50% de la 1 ianuarie, raportată la noua grilă pentru educaţie care, din păcate, nu este încă în vigoare pentru că Legea salarizării unitare nu este finalizată. În acest context, Guvernul şi federaţiile sindicale ale cadrelor didactice şi ale personalului din învăţământ au discutat, în ultimele săptămâni, care ar fi o creştere realistă bazată pe posibilităţile din anul viitor, dar care să şi arate semnul de respect pe care îl avem pentru profesia didactică. Din ultimele discuţii, s-a desprins un posibil 20% ca procent de creştere pentru anul 2024, nefiind încă finalizate discuţiile referitoare la etapele de acordare, ceea ce ar însemna că avem o creştere de peste 50% faţă de salarizarea care exista înainte de luna iunie a acestui an”, a afirmat Deca, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, există încă “o discuţie deschisă între Guvern şi federaţiile sindicale”.

“Ceea ce eu ştiu clar, în acest moment, este că vom avea o creştere de peste 50% pe media salariilor din învăţământ faţă de ce aveam înainte de luna iunie şi, de asemenea, vom regla toate inechităţile pe care le-am identificat împreună cu reprezentanţii profesorilor. Asta înseamnă inclusiv măsuri care să crească salariile directorilor, directorilor adjuncţi şi personalului de conducere, plus alte categorii care, fiind pe alte grile, nu au beneficiat în aceeaşi măsură de creşterile salariale”, a explicat Ligia Deca.

Ea a menţionat că la ultima discuţie avută între premierul şi reprezentanţii sindicatelor s-au analizat mai multe variante de etapizare.

“Nu avem încă o variantă pe care s-o fi agreat (…) reprezentanţii federaţiilor sindicale şi domnul prim-ministru. (…) Ştiu care sunt propunerile de etapizare, dar aş vrea să nu inducem în opinia publică variante care nu sunt confirmate. Cred că, în scurt timp, vom putea face un anunţ public şi vor putea confirma şi reprezentanţii cadrelor didactice”, a transmis Deca. AGERPRES

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Trending