Connect with us
Publicitate

Educație

TITULARIZARE 2023: Miercuri, proba scrisă. Reguli la examen

Publicat

Titularizare 2023: proba scrisă în cadrul concursului de Titularizare 2023 se desfășoară miercuri, 12 iulie, în Botoșani și în țară. Candidații au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele. În acest an, nu se mai iau în calcul notele la inspecțiile la clasă, pentru calcularea mediei finale.

Titularizarea este concursul național de ocupare a posturilor didactice, de angajare în învățământ.

Candidații care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată și cei care iau peste media 5, pe perioadă determinată, dacă există posturi disponibile, scoase la concurs.

Titularizare 2023 – reguli la examen/proba scrisă

Accesul candidaţilor în sălile de concurs în vederea susţinerii probei scrise se face în intervalul orar 7.00 – 8.00.

Proba scrisă începe la ora 9.00

Durata probei scrise este de 4 ore (cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective)

Candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/ graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Cum se poate corecta o greșeală

Candidații care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/ desenele cu o linie oblică.

Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit.

Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învăţământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

Obiecte interzise în săli

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/ mijloace care intermediază/ facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.

Candidaţii pot avea asupra lor dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.

Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.

În intervalul orar 8.15-9.00, responsabilii de sală verifică identitatea candidaţilor pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, paşaport sau, în mod excepţional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.

Candidații care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs.

În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.

Frauda și tentativa de fraudă

Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal.

Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posture didactice/catedre în anul şcolar 2023-2024.

Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării.

În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți.

Candidații care renunţă din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

Sigilarea lucrărilor

Candidaţii sigilează lucrările scrise, în prezența responsabilului de sală, după care se aplică ştampila circular cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” (Anexa nr.6 la Procedură) și semnătura preşedintelui comisiei realizată cu cerneală sau pix de culoare albastră.

După ce finalizează redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spaţiul dedicat, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini.

Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină, precum şi cele pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenți cu linie frântă în forma literei „Z”, folosind pix sau stilou cu cerneală de culoare albastră.

Profesorii asistenţi şi responsabilul de sală, cu excepţia anulării spaţiilor libere nescrise cu linie frântă în forma literei „Z”, nu semnează și nu fac nicio altă însemnare pe lucrările scrise sigilate.

După finalizarea redactării lucrărilor, candidații predau lucrările scrise, subiectul, ciornele şi codurile de bare neutilizate responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menționând numărul de pagini scrise.

Spațiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, utilizând pix sau stilou cu cerneală albastră (Anexa nr. 9 la Procedură), de către un profesor asistent, în faţa candidatului.

Responsabilul de sală / profesorul asistent verifică în prezența candidatului, la predarea lucrării scrise, dacă au fost aplicate coduri de bare în ordine crescătoare pe toate foile tipizate ale lucrării scrise şi dacă toate foile tipizate sunt sigilate, conform modelului-tip (Anexa nr. 8 la Procedură).

În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidați până la predarea ultimei lucrări.

La finalizarea probei scrise, candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. (art.6 alin. (22))

Anularea lucrărilor

Preşedintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care:

 • a) pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, identică cu cea înscrisă pe subiectul primit
 • b) redactarea lucrării scrise nu respectă prevederile art.6 alin. (4) din Procedură
 • c) numerotarea paginilor lucrării scrise nu respectă prevederile art.6 alin. (20) din Procedură;
 • d) pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive vizibile constatate la preluarea lucrării.

Baremele de evaluare pot fi consultate, după finalizarea probei scrise.

Rezultatele concursului se afişează pe site-ul şi la sediul inspectoratului şcolar la data prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul şcolar 2023-2024:

 • rezultatele iniţiale – 18 iulie 2023
 • rezultatele finale: 26 iulie 2023

CALENDAR Titularizare 2023 – proba scrisă și ședințe de repartizare

 • 12 iulie: desfășurarea probei scrise
 • 18 iulie: comunicarea rezultatelor iniţiale
 • 18-19 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 20-25 iulie: soluţionarea contestațiilor
 • 26 iulie: comunicarea rezultatelor finale
 • 27 iulie: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 28 iulie: ședință de repartizare, în ordine, a: cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie; cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 31 iulie: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 • 28 iulie – 25 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Eveniment

Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024. Termenul de depunere a cererilor și documente necesare

Publicat

Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024 se depun până la 15 decembrie.

Anunțul a fost făcut de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului. Solicitările trebuie să fie avizate de către ANZ.

Valoarea ajutorului de stat

Valorile maxime ale ajutorului:

– pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei:

 • a) 60 lei/cap pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine;
 • b) 35 lei/cap pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;
 • c) 100 lei/cap pentru rasele de animale din speciile porcine.

– pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale:

 • a) 140 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte şi 60 lei/cap în cazul controlului producţiei de carne pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline;
 • b) 35 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei/cap în cazul producţiei de carne, 30 lei/cap în cazul producţiilor de lână pentru rasele cu lână fină şi 36 lei/cap în cazul producţiei de pielicele pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine.

Cererea pentru menținerea registrului genealogic al rasei. Documente necesare

Cererea iniţială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:

 • a) dovada că solicitantul este persoană juridică (copie CUI/CIF);
 • b) acreditarea solicitantului pentru efectuarea serviciului de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei/ recunoașterea ca societatea de ameliorare a solicitantului în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic condus sau înființat de aceasta; decizia de aprobare a programului/programelor de ameliorare derulate la rasa/rasele pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ
 • c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciului de întocmire și menținerea registrelor genealogice, avizată de ANZ, care va cuprinde:
  • denumirea întreprinderii
  • adresa
  • CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN
  • numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA
  • numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar
  • rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor
  • numărul de angajaţi şi cifra de afaceri; în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona “întreprindere nou-înfiinţată”;
 • d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale; partea terță desemnată în programul de ameliorare aprobat, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
 • e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
 • f) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice;
 • g) declarația pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiează sau nu de dreptul de deducere a TVA.

Cererea pentru determinarea calității genetice a rasei. Documente necesare

Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:

 • a) dovada că solicitantul este persoană juridică (copie CUI/CIF);
 • b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale / autorizarea ca parte terță pentru efectuarea testării performanțelor, eliberată de ANZ;
 • c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciului de determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, avizată de ANZ, care va cuprinde:
  • denumirea întreprinderii
  • adresa
  • CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN
  • numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA
  • numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar
  • rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor
  • numărul de angajaţi şi cifra de afaceri
  • în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona “întreprindere nou-înfiinţată”;
 • d) copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, respectiv partea terță desemnată în programul de ameliorare aprobat sau adeverinţă eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
 • e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
 • f) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice;
 • g) declarația pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiează sau nu de dreptul de deducere a TVA.

Documentele privind cele două cereri vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura solicitantului.

Vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare, potrivit APIA.

Citeste mai mult

Eveniment

ANAF a intrat peste samsarii de mașini de lux. Fraudă de peste 15 milioane de euro, identificată de inspectori

Publicat

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15.000.000 euro, scrie alba24.ro.

Potrivit ANAF, schema de fraudare implică un grup de societăți coordonate de către aceleași persoane, care activează în domeniul comerțului cu autoturisme second hand achiziționate din spațiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux), grupare constituită cu scopul vadit de a se sustrage de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale aferente activității desfășurate, având ca efect direct prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Care era mecanismul de fraudă utilizat
Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracțională încalcă regimul actual de impozitare a schimburilor intracomunitare, ce presupune ca și regulă taxarea schimburilor intracomunitare de bunuri efectuate între persoane impozabile în statul membru al U.E. de destinație.

Astfel, operatorul economic din țara de origine facturează fără TVA întrucât efectuează o livrare intracomunitară, iar operatorul economic din țara de destinație va aplica regimul taxării inverse pentru această operațiune, întrucât efectuează o achiziție intracomunitară.

„Pe lângă prejudiciile aduse bugetului de stat, acest comportament fiscal de tip infracțional contribuie implicit la distorsionarea mecanismelor concurențiale ale pieței, prin scăderea prețurilor bunurilor care fac obiectul unor astfel de tranzacții și al creării unui avantaj din punct de vedere al prețului de comercializare.

Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală”, se precizează într-un comunicat al ANAF.

Citeste mai mult

Eveniment

Cum va fi vremea în luna decembrie 2023. Unde va ninge de Crăciun și cât de mult scad temperaturile

Publicat

Cum va fi vremea în luna decembrie 2023. Condiții meteo de Crăciun. Prima săptămână a lunii  decembrie aduce temperaturi în general negative la nivelul întregii țări. Mai apoi, din a doua săptămână temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.
Potrivit prognozemeteo, în ultima lună a anului 2023 nu vor lipsi nici ploile, care vor fi în general în cantități normale pentru această perioadă.

De Crăciun, șansele să avem parte de zăpadă sunt crescute, mai ales în zonele de munte și în nordul țării. În restul regiunilor, probabilitatea va fi mult mai mică.

În județul Alba, temperaturile scad tot mai mult, de la o zi la alta. Sunt anunțate și ploi începând de joi, 7 decembrie, iar la munte va ninge.

Vremea în luna decembrie 2023. Temperaturi

Decembrie 2023 pare a fi o lună care, din punct de vedere termic, se va apropia de normalul climatologic al perioadei. Va fi ușor sub medie, mai ales prin regiunile sudice și estice.

Săptămâna 4-10 decembrie 2023 vor fi abateri termice negative la nivelul întregii țări (cu -1, -2 grade sub valorile normale).
Săptămâna 11-16 decembrie 2023 vine cu valori normale de temperatură prin sudul și estul țării., În Banat, Crișana, Maramureș sunt posibile abateri pozitive (cu +1 spre +3 grade peste norme).
Săptămâna 18-24 decembrie aduce din nou un regim termic normal, de data ceasta la nivelul întregii țări.
Săptămâna 25 – 31 decembrie 2023 va veni cu valori ușor peste norme în bună parte din țară (1 – 3 grade). Doar în zonele montane e posibil să fie un regim termic normal.
Vremea în luna decembrie 2023. Precipitații
Din punct de vedere al precipitațiilor, decembrie este o lună în care cu greu se pot acumula 30 l/mp în zone precum:

Podișul Moldovei, Podișul Târnavelor, Depresiunea Brașovului sau Delta Dunării (conform datelor ANM).
Cantitatea de 30-40 de l/mp se poate strânge în estul și sudul Câmpiei Române, sudul Moldovei, Dobrogea și Podișul Transilvaniei.

Sunt prognozate 40-50 l/mp în Câmpia de Vest, centrul și vestul Câmpiei Române. Cele mai ridicate cantități de precipitații vor fi în zonele montane, peste 50 și chiar peste 75 l/mp.

Săptămâna 4-10 decembrie vine cu un regim normal de precipitații în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei. În restul țării, regimul de precipitații va fi deficitar.
Săptămâna 11-17 decembrie: regim excedentar în sud și est; în restul țării vor fi precipitații normale pentru această perioadă.
Săptămâna 18-24 decembrie: Banatul, Crișana și Maramureșul vor fi mai sărace în precipitații.
Săptămâna 25-31 decembrie: cantități normale de precipitații pentru perioada vizată.
Cele mai recente estimări ale specialiștilor de la ECMWF (Centrul European pentru Prognoze Meteo) indică o lună decembrie bogată în precipitații.

Excedent va fi mai ales în sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia, Banat (50 – 60 de l/mp), Crișana, Maramureș (chiar și peste 80-100 de l/mp, mai ales la munte).

Un regim de precipitații sub normal ar putea fi în nordul Moldovei, sudul Olteniei, sudul Transilvaniei, SV extrem al Munteniei. Aici vor fi doar 30-40 de l/mp.

Vremea în luna decembrie 2023. Context
Întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă va ninge de Crăciun și Anul Nou.

Se manifestă fenomenul El Nino intens, aproape unul de record.

De asemenea, este prezent un Vortex Polar.

Va fi un episod de încălzire stratosferică minoră, așteptat să aibă loc în primele două săptămâni ale lunii decembrie. Încălzirea este cunoscută și sub numele de încălzirea canadiană.

O răcire consistentă a Siberiei și una întinsă și pe o perioadă mai lungă de timp ar putea declanșa o serie de coborâri polare consistente și chiar o posibilă încălzire stratosferică (SSW).

Unele modele meteo (ECMWF sau UKMO) dau șanse de un decembrie cu anomalii pozitive al ninsorilor prin sudul și estul României.

Însă acestea nu par a fi, cel puțin acum, susținute real de ceea ce se întâmplă la nivel macro-climatic.

Vremea în luna decembrie 2023. Șansele de ninsoare
Șansele unui Crăciun alb în zona României sunt crescute, mai ales în zonele montane și prin nordul țării. În restul regiunilor, probabilitatea este mult mai mică.

Săptămâna 4-10 decembrie: șanse slabe de ninsori în cea mai mare parte a țării; excepție, nordul Carpaților Orientalilși vestul extrem al Meridionalilor.

Până în 17 decembrie sunt condiții de ninsori mai ales în zonele montane (15-20, chiar 25 de mm), dar și în nordul și centrul Moldovei, zonele subcarpatice, depresiunile Transilvaniei.

Cel mai promițător interval în ceea ce privește șansele de ninsori la nivelul țării noastre este cel cuprins între 18-24 decembrie. Inclusiv sudul țării ar putea avea parte de ceva ninsori care pot acumula și 10-15 mm (cantități căzute, nu strat de zăpadă).

Ultima săptămână din an ar mai aduce ceva ninsori în zona Moldovei, dar și în Muntenia și Oltenia.

Vremea în luna decembrie 2023. Condiții din ultimii ani

Din punct de vedere climatologic, decembrie este luna care aduce la nivelul țării noastre cam toate tipurile de fenomene meteo. Dintre acestea, cele mai de interes sunt episoadele de ninsori asociate cu intensificările de vânt, așadar, viscol.

Ceața, lapovița și ploile nu lipsesc nici ele din peisajul meteo al României. Mai ales în ultimii ani, decembrie a fost o lună în care am avut parte inclusiv de fenomene mai degrabă specifice anotimpului cald. Și aici ne referim la ploile torențiale însoțite chiar de descărcări electrice și chiar de grindină de mici dimensiuni.

Când vorbim de luna decembrie și de contextul sinoptic ideal pentru o astfel de lună, pasionații de meteorologie manifestă atenție unei asocieri: anticiclonul est-european (Siberianul), responsabil pentru aerul rece și foarte rece, respectiv o activitate  intensă dinspre Mediterana, care să permită avansul spre țara noastră a nucleelor depresionare (ciclonilor mediteraneeni) care să aducă precipitații.

Din estimările ECWMF, luna decembrie va fi în mod clar o lună dominată de un regim de presiune ridicată, anticiclonică, la nivelul continentului european.

Doar intervalul 4-11 decembrie, respectiv 25-31 decembrie par a lăsa loc și unui regim de presiune scăzută și, evident, al preponderenței unei circulații atlantice spre continent, deci și spre țara noastră.

Vremea în luna decembrie 2023. Anticiclon est-european
Prima săptămână din decembrie oferă acel scenariu, cu un anticiclon est-european puternic (urcă chiar spre valori de presiune de 1050 mba). Din păcate, Mediterana nu reușește să influențeze pentru a realiza un cuplaj perfect pentru fenomene de iarnă.

În ceea ce privește circulația maselor de aer, din semnalele până în acest moment, prima decadă a lunii decembrie se va păstra într-o circulație care va ține în zona țării noastre un aer mai rece. Vor fi abateri preponderent negative (de la –2 spre –4., –5 grade sub normalul perioadei la 850 hPa (1.5 km altitudine).

Ar urma, apoi, o perioadă scurtă de advecție de aer cald, pe o circulație atlantică. Va duce abaterile termice și la valori cu +8, + 10 grade peste ce ar fi normal.

Semnalul pentru ultima decadă a primei luni de iarnă ar fi de revenire la o circulație care să trimită spre țara noastră (mai ales regiunile sudice și estice) un aer rece, cu abateri negative.

Citeste mai mult

Eveniment

Circa 1 milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei de 1 decembrie

Publicat

În timpul minivacanței de 1 Decembrie, aproximativ un milion de persoane, cetățeni români și străini, au efectuat formalitățile de control la punctele de frontieră, însoțite de aproximativ 260.000 de mijloace de transport.

„La nivelul Poliţiei de Frontieră au fost dispuse măsuri de fluidizare a traficului în punctele de trecere, precum şi de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat.

Aproximativ 3.700 poliţişti de frontieră au fost la datorie, zilnic, desfăşurând misiuni de supraveghere şi control la frontieră”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) transmis, luni, AGERPRES.

Cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate pe aeroporturi, pe unde, în acelaşi interval de timp, au efectuat formalităţile de frontieră aproximativ 300.000 de persoane.

Tranzit intens a fost şi la frontiera cu Ungaria, care a fost tranzitată de peste 280.000 de persoane şi 122.000 de mijloace de transport, dar şi la frontierele cu Bulgaria şi Republica Moldova, fiecare fiind tranzitată de aproximativ 130.000 de persoane pe ambele sensuri de deplasare.

Poliţiştii de frontieră au constatat, în perioada 29 noiembrie-3 decembrie, 244 de infracţiuni şi contravenţii, săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi străini şi au fost ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de peste două milioane lei.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 175.000 lei.

Cauza traficului intens este reprezentată de numărul mare de transportatori ucraineni

Nu s-a permis intrarea în ţară a 85 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea a 71 cetăţeni români din diferite motive legale.

„În ceea ce priveşte situaţia mijloacelor de transport marfă, se constată o creştere a numărului de camioane care se prezintă pe sensul de intrare în ţară la graniţa cu Ungaria şi Bulgaria, şi ulterior pe sensul de ieşire din România la graniţa cu Ucraina”, arată sursa citată.

Cauza traficului intens este reprezentată de numărul mare de transportatori ucraineni care şi-au reconfigurat traseul spre Ucraina prin România, în contextul protestelor transportatorilor de marfă poloni şi slovaci.

Poliţia de Frontieră a acţionat în sistem integrat alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în special pentru fluidizarea traficului de persoane şi mijloace de transport în mod eficient, dar şi pentru gestionarea cazurilor apărute. Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Trending