Connect with us

Actualitate

Suspendarea ratelor la creditele „Prima Casă” și „Noua Casă”, aprobată de Guvern. Care sunt condițiile. DOCUMENT

Publicat

Condițiile în care se poate suspenda plata ratelor la creditele Prima casă”/”Noua casă” au fost aprobate de Guvern, relatează alba24.ro.

Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” , reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum 1 lună şi 9 luni.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni și se calculează începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor, potrivit hotărârii de Guvern.

Este vorba despre normele de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv
 • b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitătii suspendării obligaţiilor de plată
 • c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite „Prima casă”/”Noua casă”

Beneficiarul programului „Prima casă”/”Noua casă” afectat financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” cu condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării reglementărilor emise de către BNR (art.7 din OUG nr.90/2022).

Facilitățile se pot acorda debitorilor cu respectarea limitei de vârstă prevăzută în normele proprii ale creditorilor la sfârșitul perioadei de creditare prelungite.

Perioada de valabilitate a garanțiilor se prelungește prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiționale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Notificarea se transmite Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii de către creditor în termen de 30 zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său.

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0%. Plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Prin excepție, în cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată a fost amânat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate, eșalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului.

Acordarea facilităților nu afectează termenii şi condiţiile în care a fost acordată garanţia statului.

Cererea de suspendare a plății ratelor – condiții

Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina și îndeplinește următoarele condiții:

 • a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor
 • b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021
 • c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei hotârări.
 • d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului şi, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conţine numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în pe hârtie sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului se realizează prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale, cu notificarea clauzelor contractual modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării solicitării. Notificarea debitorului se realizează pe hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, marjă de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Creditorul acordă debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor aferente creditului acordat în cadrul programului”Prima casă”/ ”Noua casă” pentru toate componentele creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane , conform opţiunii debitorului.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării de către creditor a solicitării de suspendare, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării.

Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice.

Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.

Rambursarea dobânzilor amânate la plată – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar. Graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termenul prevăzut la art.6 alin.(3).

Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor eşalonate – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în procent de 100%, irevocabil şi necondiţionat, plata dobânzii calculate, aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”, acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.

FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor OUG 90/2022 încheiate între Ministerul Finanţelor, în calitate de mandant, şi FNGCIMM.

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.

În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul. Valabilitatea scrisorii de garanție este de 5 ani.

Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a facilităților din portofoliul său, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a scrisorii de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului, respectiv de la data aprobării ultimei solicitări.

Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul și data încheierii contractului de credit şi contractului de garantare, valoarea inițială a garanției prevăzută în contractul de garantare, valoarea totală a ratelor suspendate la plată.

Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.

În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 30 iunie 2023 creditorii au obligaţia comunicării FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor plata dobânzii aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”.

Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.

Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:

 • a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare
 • b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere
 • c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie
 • d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.

Vezi integral HG norme suspendare plata rate credite Prima Casa Noua Casa 2022

Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție

Prin emiterea scrisorilor de garanție, Statul român, prin MF, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare.

Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție

Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respective sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile legii.

Colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării parțiale/totale a scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022 se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, se calculează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Darabani

Tristețe de nedescris la Cornești, în Darabani. Tânărul de 20 de ani care a suferit un accident săptămâna trecută a decedat

Publicat

Tânărul de 20 de ani din Cornești Darabani, care la sfârșitul săptămânii trecute a fost victima unui accident stupid a decedat, marți după-amiază, într-un spital din Iași.

Răzvan Zaharia, din Darabani, a suferit traumatisme severe la cap, iar cadrele medicale de la Clinica de Neurochirurgie din Iași nu au mai putut face nimic pentru salvarea acestuia.

Botoșăneanul a fost ținut în viață timp de patru zile cu ajutorul aparatelor, iar familia a sperat  că se va face bine.

Din păcat, marți după amiază, imediat după ora 16.00, inima lui Răzvan a încetat să mai bată, relatează Glasul Nordului.ro.

Răzvan Zaharia încerca să sudeze, vineri, o țeavă la un butoi cu diluant, iar la un moment dat s-a produs o explozie generată de gazele de diluant. În acel moment, a sărit capacul butoiului și l-a lovit direct în față. El a căzut inconștient la pământ, iar membrii familiei au sunat la 112 cerând ajutor.

Răzvan Zaharia a fost transportat de urgență la spital la Botoșani în comă, cu traumatism cranian și hemoragie. De aici, botoșăneanul a fost transferat la Iași, unde a și decedat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Citeste mai mult

Actualitate

Oficial: Măsurile pentru plafonarea prețului la gaze și electricitate au fost aprobate. Se aplică de la 1 februarie

Publicat

Guvernul României a aprobat astăzi, votat marți, 25 ianuarie, ordonanța de urgență prin care se plafonează prețul la gazele și energie electrică furnizată de companii în România.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a declarat că guvernul a votat OUG-ul.

Acesta a precizat că măsurile vor intra în vigoare de la 1 februarie. Măsurile vor fi aplicate pe luna februarie și martie.

Ce măsuri intră în vigoare

Mai exact, kilowatt-ul pe oră scade la 0.80 de bani pentru energie electrică și 0.31, pentru kilowatt la gaze naturale.  Pentru consumatorii casnici, cu un consum de până la 500 de kilowati oră, energia elecrică sau 300 metri cubi gaze naturale se va plăti 0,68 de bani pentru energie electrică și circa 0,22 bani, pentru gaze naturale, cu toate taxele inculse.

Pentru IMM-uri plafonarea prețurilor va fi aplicată la un 1 leu pe kilowatt oră pentru energie electrică și 0,37 bani pentru kilowatt oră gaze naturale

Potrivit premierului Ciucă, ”pentru populație nimeni nu va plăti mai mult de 0.80 bani pe kilowatt oră, la energie electrică și 0.31 bani pentru kilowatt oră la gaze naturale, indiferent de consum.

Pentru consumatorii casnici, cu un consum de până la 500 de kilowati oră, energia elecrică sau 300 metri cubi gaze naturale se va plăti 0,68 de bani pentru energie electrică și circa 0,22 bani, pentru gaze naturale, cu toate taxele inculse.

Am decis de asemenea ridicarea nivelului de comepensatie pentru a prelua cât mai mult din criza energetică, astfel efectele să fie resimțite mai puțin. Avem nevoie acum mai mult ca oricând.

Pentru consumatorii non casnici, IMM-uri vom plafona prețurile la 1 leu pe kilowatt oră pentru energie electrică și 0,37 bani pentru kilowatt oră gaze naturale”, a declarat acesta.

Reprezentații PSD spuneau că OUG-ul nu va fi votat marți

Anterior votului, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, după o discuție cu Florin Cîțu, că noua ordonanță nu va fi adoptată în ședința de guvern de marți. La scurt timp, Ciolacu a fost contrazis de Florin Cîțu, care a declarat că „ordonanța va fi dată azi”.

Ordonanța prevede amenzi de până la 200.000 de lei  în cazul firmelor furnizoare de energie care nu recalculează facturile greşite sau care nu aplică prevederile legale.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Citeste mai mult

Eveniment

Atenție, șoferi! 11 autospeciale dotate cu aparate radar pe drumurile din Botoșani

Publicat

Șoferii botoșăneni trebuie să manifeste prudență și să se gândească de două ori înainte de a apăsa pedala de accelerație.
În această săptămână, zilnic, pe drumurile din județ, polițiștii rutieri vor fi prezenți cu 11 autospeciale dotate cu aparate radar.
Aceștia acționează preventiv, în cadrul unei acțiuni desfășurată la nivel național, pentru prevenirea accidentelor rutiere care au viteza excesivă ca principală cauză de producere .

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Citeste mai mult

Eveniment

Sute de locuri de muncă oferite de angajatorii din Botoșani, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

Publicat

Peste șase sute de locuri de muncă oferite de angajatorii botoșăneni, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Meseriil căutate sunt variate, multe fiind în construcții, dar se caută de asemenea ingineri, contabil-șef.

Oferta poate fi consultată integral AICI.

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Citeste mai mult

Eveniment

Rafila: „Distribuţia pastilelor de iodură de potasiu este perfect funcţională”

Publicat

„Distribuţia pastilelor de iodură de potasiu este perfect funcţională. Îndemn pe toată lumea, toate persoanele cu vârsta până la 40 de ani să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripţia şi avem 2.500 de farmacii în toată ţara, listele se regăsesc la Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică, de unde îşi pot ridica gratuit aceste pastile. Este un sistem perfect funcţional. Este important ca oamenii să apeleze la sistemul pe care noi am reuşit să îl punem la punct”, a afirmat Rafila, după o vizită la Spitalul de urgenţă Floreasca.

El a precizat că este posibil ca, pe măsură ce lucrurile se tensionează în Ucraina, cererea de pastile de iodură de potasiu să crească.

“Pe măsură ce lucrurile se tensionează în Ucraina, este posibil ca cererea să crească, dar medicii de familie trebuie să elibereze prescripţie acestor pacienţi care au dreptul să primească micro-comprimatele de iodură de potasiu”, a explicat ministrul. AGERPRES

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

Citeste mai mult

Eveniment

Amplă acțiune a polițiștilor din Botoșani. Permise reținute, peste două sute de amenzi prin baruri, cluburi și pe șosele

Publicat

În zilele de 6 și 7 iulie 2022, polițiștii botoșăneni au acționat în județul Botoșani pentru prevenirea, descurajarea și combaterea oricăror evenimente negative, fiind asigurate măsuri pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor de natură penală.

 

Aproximativ 100 de polițiști, împreună cu jandarmi, polițiști de frontieră, însoțiți de câinele polițist, specializat în depistarea substanțelor psihoactive, precum și specialiști din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani au acționat în weekendul care a trecut, pentru impunerea unui climat de ordine și siguranță publică și conștientizarea tinerilor cu privire la riscurile și consecințele negative ale consumului de droguri sau substanțe psihoactive.

 

La acțiuni, au fost angrenați polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și rutieră.

 

Activitățile au vizat zonele aglomerate și obiectivele economice din municipiul Botoșani, orașul Săveni, orașul Flămânzi și zona Secțiilor de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni și nr. 8 Flămânzi, forțele de ordine acționând pentru  prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale pe stradă, în baruri, cluburi, precum și pentru depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice, consumă alcool sau droguri la volan.

 

În cadrul activităților desfășurate au fost verificate și legitimate peste 500 de persoane și  controlate peste 200 de vehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 195 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 66.000 de lei.

 

Totodată, au fost reținute 13 permise de conducere și 8 certificate de înmatriculare.

De asemenea, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani au fost desfășurate activități de prevenire a braconajului piscicol pe râul Prut și în zona Lacului de Acumulare Stânca-Costești, fiind legitimate 45 de persoane și controlate 3 amabrcațiuni și 3 societăți de profil piscicol.

 

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei.

 Urmăriți știrile Botosani24.ro și pe Google News

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate
Publicitate